Situation Sthlm

Situation Sthlm är mest känt som tidningen som säljs av hemlösa människor i Stockholm. Men vi är mer än bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja säljarnas väg tillbaka till samhället. Vi strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen. Det kan handla om att få hjälp i sin kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag, arbetsträning eller bara att fika i vårt café. Den sociala verksamheten erbjuder även alla säljare att ha sin post till Situation Sthlm och fri tillgång till telefon, datorer med internet uppkoppling och stöd i att lära sig hantera datorn som verktyg.

Målgruppsdefinition

Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, f.d. hemlösa och socialt utsatta människor. Många ur målgruppen har missbruksproblem och/eller är drabbade av psykisk ohälsa, men inte alla. Syftet med tidningsförsäljningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd.

Verksamheten erbjuder också timanställning, arbetsträning, skrivarverkstad, datorstöd, motiverande samtal, juridisk rådgivning och diverse aktiviteter. Personer som inte omfattas av det sociala stöd som samhället erbjuder eller inte har några etablerade kontakter inom t.ex. socialtjänst, kriminalvård eller psykiatri skrivs inte in som säljare av Situation Sthlm. Syftet med Situation Sthlms verksamhet är rehabilitering med arbete som metod. Vår målgrupp består av de personer vars stöd från Situation Sthlm kompletteras av samhällets insatser.

Hur kan jag/mitt företag hjälpa till?

Förutom att köpa tidningen kan man som företag annonsera i Situation Sthlm, bli företagsprenumerant, anlita oss som föreläsare, sponsra verksamheten eller sätta in pengar på vårt pg konto: 28 19 18 – 3

Föreläsningar

En viktig del av vår verksamhet handlar om att informera och nyansera bilden av hemlöshet och socialt utanförskap och våra föreläsningar är mycket uppskattade av företag, organisationer och skolor. Verksamhetsansvarig för Situation Sthlms sociala verksamhet Jenny Lindroth föreläser om bland annat:

  • Vägen tillbaka – från utanförskap till konstruktiv sysselsättning
  • Empowerment – vikten av arbete och sammanhang
  • Att få människor att växa
  • Hemlöshet – då och nu
  • Situation Sthlm – 20 år på Stockholms gator
  • Mångfald
  • Socialt företagande
  • Problemen med välgörenhet

Talarpresentation Jenny Lindroth

Frågor och svar

När startades tidningen?
Första numret av Situation Sthlm kom ut i augusti 1995.

Vad är Situation Sthlm för sorts organisation?
Situation Sthlm är en fristående organisation. Tidningen är ett icke vinstutdelande aktiebolag – allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten – som till största delen ägs och drivs av personalen. Den sociala verksamheten är en ideell förening. Styrelsen består till viss del av personalen.

Skriver de hemlösa själva i tidningen?
Ja, en sektion i tidningen heter ”Med egna ord”. Där skriver, tecknar och fotograferar säljarna om saker som berör dem. Det är en av tidningens mest lästa delar.

Hur stor är Situation Sthlms upplaga?
21 000 exemplar per månad (TS-registrerad upplaga 2017) med 120 000 läsare per månad.

Hur många säljare finns det?
Drygt 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år. Av dem är ca 20 procent kvinnor. Situation Sthlm säljs också i stora delar av Mälardalen b. la i Uppsala, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Köping.

Vad tjänar säljarna?
Säljarna köper tidningen av oss för 30kr och säljer den sedan vidare för 60kr.

Vilka krav ställs på säljarna?
Att de uppträder nyktert och sköter sin försäljning samt har en försäljningslegitimation.

Hur vet ni att säljarna sköter sig?
Jobbet med att sälja Situation Sthlm är viktigt för våra säljare och därför månar de om sitt arbete. Alla säljare skriver också under ett försäljaravtal när dom registreras som försäljare. Tidningsförsäljningen är i grunden självreglerande vilket betyder att man som säljare inte kommer sälja så många tidningar om man inte sköter sin försäljning på ett positivt sätt. Genom daglig dialog och nära samarbete skapar vi värdefulla arbetsrelationer med säljarna och det är grunden till vår fungerande verksamhet.

Vad gör ni om en säljare trots allt missköter sig?
Vi arbetar med en grupp människor som ofta har mycket stora problem. Men vi ser dagligen att utsatta människor kan arbeta och att deras tillvaro blir bättre av det. Därför är det vår absoluta strävan att försöka rätta till det som inte fungerar tillfredsställande. Om en säljare inte lever upp till det avtal de undertecknar med oss när de blir säljare kallar vi till ett möte för att lösa situationen. Om alla försök att rätta till det som inte fungerar misslyckas blir man av med möjligheten om att sälja Situation Sthlm. Men man är alltid välkommen tillbaka när man kan leva upp till försäljaravtalet.

Läs hela FAQ:n här

Situation Sthlms skrivarverkstad

Skrivarverkstaden syftar till att ge våra säljare möjlighet att göra sin röst hörd genom att motivera dem till att publicera sina egna texter. Sedan starten har tidningen Situation Sthlm ett återkommande inslag, säljarnas egna sidor som kallas ”Med egna ord”. Innehållet uppskattas mycket, både av säljarna själva och av läsarna. Sidorna består av kortare texter, reflektioner, artiklar och dikter. Med skrivarverkstaden vill vi motivera fler säljare att skriva. När säljare får sina texter publicerade får dom ersättning för sina arbeten vilket är ytterligare ett led i sysselsättningstanken. Men den största vinsten är att säljarnas röster blir hörda vilket verkar för yttrandefrihet och det är också en stor vinst att dom vågar lära sig hantera och behärska språket, vilket är en förutsättning och ett viktigt steg på vägen för att ta sig vidare. Situation Sthlms skrivarverkstad erhöll 2006 anslag från Svenska Akademin för utvecklandet av denna verksamhet som bl.a. resulterade i boken ”Hemlös – med egna ord”, 2007.

Gatujuristerna

Situation Sthlm startade volontärprojekt Gatujuristerna som drivs i samarbete med Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet. Studenter på juristlinjen får praktisera sina kunskaper och Situation Sthlms säljare får gratis hjälp och rådgivning med juridiska frågor.

Offentlig sektor

Regelbunden kontakt hålls med berörda parter inom Socialtjänstförvaltning, Uppsökarenheten för vuxna, och Stadsdelsförvaltningarna. Situation Sthlm ska etablera samarbeten med de verksamheter inom offentlig sektor som kan medverka till att Situation Sthlm uppnår sitt syfte. Möjlighet finns också för säljaren att kunna ha möten i våra lokaler.

Situation Sthlm i skolan

En av de bärande idéerna med Situation Sthlm är att påverka människors attityd i frågor om hemlöshet och utanförskap. Möjligheten att påverka inställningen i dessa frågor är självfallet större då man har möjligheten att ta upp ämnet med ungdomar. Syftet med vår skolsatsning är att skapa förståelse om ömsesidighet mellan individer med utgångspunkt från ett värderings- och beteendeperspektiv där eleverna blir engagerade och delaktiga. Vår förhoppning är att vårt undervisningsmaterial kan vara en bra utgångspunkt då man i skolan ska ta upp och diskutera frågor som mänskliga rättigheter, demokrati, utanförskap och egen makt.

Hämta vårt undervisningsmaterial här

Studiebesök

Många hör av sig till oss för att ställa frågor och göra intervjuer kring verksamheten inför till exempel specialarbeten och uppsatser. Vi besvarar inte dessa frågor via mail utan har avsatt tid för att ta emot studiebesök hos oss på Timmermansgatan 38 där vi berättar om Situation Sthlms verksamhet.

Under våren är dessa tillfällen: 22/1, 19/2, 16/4, 21/5 . Alla tillfällen kl. 09.00

Det är bra att ni före studiebesöket förbereder frågor och själv tänker igenom vad för information ni vill ha ut av besöket.

Vill ni komma i kontakt med säljare för intervju eller för att ställa frågor kan ni maila ett anslag eller intresseanmälan som vi sätter upp i vår distribution. Beskriv då kortfattat vilka ni är, vem ni söker komma i kontakt med och lämna kontaktuppgifter så kan han/hon som är intresserad av att ställa upp själva kontakta er.

För att komma vid något av dessa tillfällen anmäler du dig till jonas@situationsthlm.se