Situation Sthlm

Situation Sthlm värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Ideella föreningen Situation Stockholm (802411-1497) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Situation Sthlm på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

Här kan du se i vilka situationer vi samlar in dina personuppgifter:
• Du köper tidningen med Swish.
• Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis situationsthlm.se, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.
• Du skänker en gåva.
• Du tecknar en prenumeration.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:

• Person- och kontaktuppgifter – namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
• Betalningsuppgifter – fakturainformation och bankkontonummer.

Varför behöver ni behandla mina personuppgifter?

Situation Sthlms mål är att hjälpa hemlösa och socialt utsatta människor. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi köpare, läsare och givare som bär upp vår verksamhet – och i det arbetet behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Ideella föreningen Situation Stockholms stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser och insamlingar.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:
• Fullgöra beställningar av produkter via någon av våra plattformar, exempelvis situationsthlm.se.
• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
• Lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering, exempelvis hur givandet generellt ser ut i storstadsområden utifrån ålder och kön, i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
• Kunna administrera din prenumeration och/eller dina gåvor.
• Genomföra marknadsundersökningar och analyser.
• Ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person.
• Genom analys av beteenden på våra webbplatser och i våra appar för att kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
• Hjälpa oss att utveckla våra plattformar, exempelvis situationsthlm.se, till att bli mer användarvänliga och förbättra användarupplevelsen.
• Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl. Vi uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan Situation Sthlm behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Delafunktionen
Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare (inte på individnivå) använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion
Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

På vilken laglig grund samlar ni in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Situation Sthlms behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har oss:

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis köper tidningen Situation Sthlm med Swish är det köpet den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Detsamma gäller om du är månadsgivare till Situation Sthlm via autogiro eller prenumererar på tidningen. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har Situation Sthlm ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

– marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
– genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är köpare, prenumeranter eller givare i Situation Sthlm,
– förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
– behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar av produkter,
– administrera ditt köp, dina gåvor och din prenumeration,
– genomföra marknadsundersökningar och analyser samt
– kommunicera förändringar i Situation Sthlms villkor och policydokument.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Situation Sthlm behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Situation Sthlm, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att Situation Sthlm raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas
Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Situation Sthlm behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Situation Sthlm är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Använder Situation Sthlm mina personuppgifter för marknadsföring?

Telemarketing
Situation Sthlm använder löpande telemarketing som insamlingsmetod. Regelbundet har våra engagerade kommunikatörer samtal med människor och berättar vad Situation Sthlm gör. Syftet är b la att rekrytera månadsgivare. Vi ringer i egen regi men också genom ett externt företag.

SMS och E-post
Har du köpt tidningen med Swish eller givit en gåva till Situation Sthlm kan vi komma att kontakta dig via SMS, telefon eller E-post i syfte att berätta om och samla in pengar till Situation Sthlms verksamhet.

Givarbrev
Givarbrev (per post eller digitalt) kan komma att skickas till privatpersoner i syfte att berätta om och samla in pengar till Situation Sthlms verksamhet. Mottagare är personer som regelbundet köper Situation Sthlm med Swish, är månadsgivare eller skänker gåvor. Vill du tacka nej till givarbrev kan kontakta oss på info@situationsthlm.se

Länkar till andra webbplatser.

I händelse av att Situation Sthlms webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Situation Sthlm saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Postadress: Ideella föreningen Situation Sthlm
Torkel Knutssongatan 37
118 49 Stockholm

Telefon: 08-545 953 81
E-post: info@situationsthlm.se