Hoppa till innehåll
Ny rapport

Hemlöshet – en fråga om bostäder

Hemlöshet är ett bostadsproblem, inte enbart ett individuellt problem. Det anser länsstyrelserna, som tycker att kommuner måste bli bättre på att inte bara se hemlösa människor som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med.
Maria Hagström

– Det behövs riktade insatser och individuellt stöd, särskilt när barn är inblandade, men Socialtjänsten kan inte lösa frågor kring bostadsbyggande och utbildning. Vår slutsats är att många kommuner behöver bli bättre på att samverka internt mellan sina förvaltningar, säger utvecklingsledare Henrik Weston vid Länsstyrelsen i Stockholm.

För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. Det treåriga uppdraget är nu slutfört och en rapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014 har överlämnats till regeringen.

– Många kommuner gör ett bra arbete på flera områden och vi har under de senaste åren sett att de är beredda att testa nya metoder, exempelvis Bostad först och strukturerat vräkningsförebyggande arbete. I Stockholms län har 16 kommuner rutiner för att arbeta vräkningsförebyggande, säger Henrik Weston.

”Många kommuner gör ett bra arbete”

Men utredarna har också sett att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden framför allt beror på bostadsbrist. Ändå tenderar många kommuner att individualisera problemen.

– Det är mycket svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden, och även personer med ordnade förhållanden kan hamna i hemlöshet, till exempel i samband med en skilsmässa eller arbetslöshet. Att vara hemlös handlar oftast inte om att sova i en port utan om att sova på nåns soffa, säger Henrik Weston.

En persons ekonomi och arbetssituation, ålder, kön, hälsa och eventuella missbruksproblem påverkar möjligheten att få en bostad. Att ha ett hem är en förutsättning för att mycket i livet ska fungera bra, som att studera och arbeta. En bostad bör därför ses som en mänsklig rättighet, menar länsstyrelserna. Ändå är 34 000 människor i Sverige hemlösa, enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning. Ungefär 7 500 av dem, det vill säga en fjärdedel, finns i Stockholms län. De flesta, 2 300, har så kallade socialt kontrakt. De sociala kontrakten ökar, samtidigt som antalet personer som är akut hemlösa inte gör det.

Socialtjänsten i landets kommuner tar ett stort ansvar och efterlyser inte sällan ett större engagemang från kommunledningen, övriga förvaltningar och kommunens bostadsföretag. Länsstyrelserna påpekar att de kommunala bostadsföretagen har en social och allmännyttig roll samt att kommuner kan påverka bostadsbyggandet och fördelning av bostäder. Kommuner bör därför tänka på de här frågorna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, i den fysiska planeringen och i direktiven till de kommunala bostadsföretagen.

Utöver bostäder behövs boendestöd, vräkningsförebyggande arbete, ekonomisk rådgivning samt välfungerande socialtjänst och hälso- och sjukvård, för att hemlöshetsarbetet i en kommun ska fungera bra.

Bostadsbrist Stockholm
Störst brist på bostäder i landet är det i Stockholmsområdet. Folkmängden i Stockholms län har ökat med i genomsnitt 35 500 personer under den senaste femårsperioden. För att täcka det ökande behovet av bostäder hade det behövts ett tillskott av drygt 20 000 bostäder per år. I verkligheten har byggtakten rört sig om hälften, cirka 10 000 per år. Störst är behovet av mindre hyreslägenheter

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.